czwartek, 1 grudnia 2011

Fitness jako koncepcja, strategia życia, sposób na życie oraz styl życia współczesnego człowieka

    Każdy człowiek marzy o życiu pełnym przyjemności, bez zmartwień i kłopotów. Aby to móc zrealizować każdy z nas nakreśla własą koncepcję, plan, strategię życia. Dla części z nas może ona pozostawać nawet w sferze nieświadomości, podczas gdy dla innych jest szeregiem konkretnych działań podejmowanych w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści czy realizacji celów. Koncepcja ta, uświadamiana czy też nie uświadamiana do końca bazuje na wartościach, które uznajemy za ważne, istotne, bądź nieodzowne. Koncepcja na życie jest wypadkową tych wartości. Fitness koncpecja na życie jest wypadkową wartości wobec własnego ciała, która wskazuje na prymat ciała człowieka jako dobra o podstawowym znaczeniu. Stanowi podstawę budowania życia opartego na wysokiej jakości poprzez optymalne funkcjonowanie ciała człowieka, a jego źródłem jest ciało fizyczne, umysł i emocje. Ich właściwe funkcjonowanie stanowi punkt wyjścia do osiągania celów życiowych, realizacji pragnień czy gromadzenia dóbr materialnych. Ciało człowieka staje się skarbem, przepustką do wysokiej jakości życia, a zadaniem człowieka jest sposób życia mający na celu utrzymywanie go w stanie optymalnego funkcjonowania.

         Fitness jako sposób na życie jest praktyczną realizacją fitness strategii. Wobec coraz większych wymagań współczesnego świata człowiek znajduje harmonię swojego istnienia i funkcjonowania. Dzięki realizacji fitness jako sposobu na życie człowiek świadomie wybiera jego jakość. Posiadanie wiedzy o optymalnym funkjonowaniu swojego ciała pozwala na podejmowanie kroków na drodze realizacji swoich pragnień i dążeń. Człowiek posiadając wiedzę staje się osobą decydującą o jakości a nawet długości swojego życia. W jego hierarchii wartości uznawanych, uświadamianych i realizowanych fitness zajmuje najwyższe miejsce. Podejmowane przez człowieka na co dzień działania dokonują się w pryzmacie fitness czyli harmonii funkcjonowania.

Fitness jako nowe spojrzenie i rozumienie ciała człowieka oraz jako nowoczesny sposób zarządzania ludzkim ciałem i jego zasobami. Fitness- nowa gałąź wiedzy.

         Fitness jako nowe spojrzenie i rozumienie ciała człowieka- w tym znaczeniu ciało człowieka jest jego skarbem i atutem. Jego poznanie i zrozumienie jest źródłem zachowanie zdrowia, źródłem radości z jego posiadania oraz podstawowym elementem realizacji swoich celów i pragnień oraz osiągnięcia radości życia. Ciało człowieka jest podporą i przyjacielem, dobrem, które jest znane, rozumiane i pielęgnowane przez całe życie.

         Fitness jako nowoczesny sposób zarządzania ludzkim ciałem i jego zasobami- w tym ujęciu fitness staje się sztuką zarządzania możliwościami człowieka i ustaleniem dróg jego rozwoju. Rozwój świata wymaga rozwoju człowieka, stąd potrzeba szukania nowych sposobów jego realizacji. Fitness poprzez harmonię funkcjonowania ciała stwarza podstawę do kreowania nowych ścieżek tego rozwoju. Umiejętne eksploatowanie zasobami ludzkiego ciała, umysłu i emocji pozwala odkrywać nowe horyzonty i poszukiwać nowych rozwiązać przez całe życie bez ryzyka doświadczenia nadmiernego zużywania organizmu.

          Poprzez adaptację wiedzy z różnych dziedzin, w tym medycyny, fizjologii, anatomii, psychologii, biomechaniki, dietetyki i innych, fitness wyłania się jako nowa dziedzina interdyscyplinarnej wiedzy, której podmiotem jest człowiek i jego optymalne funkcjonowanie w warunkach współczesnej  rzeczywistości.

piątek, 25 listopada 2011

Fitness jako atrybut ciała fizycznego i stan funkcjonowania ciała człowieka. Fitness jako cecha współczesnego człowieka

Fitness jako atrybut, cecha ciała fizycznego to jeden z aspektów fitness w ujęciu mikro. Kojarzy się zawsze ze szczupłą sylwetką o zaznaczonej wyraźnie muskulaturze, sugerujące siłę i wytrzymałość. Parametrami fitness jako cechy ciała fizycznego człowieka są wskaźniki charakteryzujące wielkości, ciężar, obwody, pojemności etc.

Fitness jako stan funkcjonowania człowieka stanowi koncept optymalnego funkcjonowania organizmu jako całości pozostającej w stanie równowagi. Oznacza to stan zarówno równowagi dynamicznej wewnętrznej organizmu, czyli funkcjonowania wszystkich narządów i układów, ale także jego równowagi z otoczeniem. Równowaga ta ma charakter zmienny i akcentuje konieczność stałego jej podtrzymywania.

Fitness w znaczeniu cechy współczesnego człowieka wskazuje na harmonijne współistnienie ciała fizycznego, umysłu i sfery emocjonalnej. Harmonia ta pozwala na stałe jego doskonalenie i tym samym adekwatność funkcjonowania człowieka na ścieżce rozwoju współczesnej cywilizacji. Fitness jako cecha oznacza posiadanie harmonijnie zbudowanego i funkcjonującego ciała, ale także umiejętność zachowania się w każdej sytuacji czyli operowanie na pewnym odpowiednim poziomie wiedzy oraz inteligencji wymaganej przez otoczenie w jakim się znajdujemy. Obejmuje to także podejście do zachodzących zjawisk. Ujęcie to ma istotne znaczenie, gdyż rzeczywistość odbiega od ideału i w wielu wypadkach fitness współczesnego człowieka pozostawia wiele do życzenia.

czwartek, 24 listopada 2011

Fitness jako: współczesny trend oraz produkt rynkowy

     Jest to ogólna tendencja, trend, pewna moda, nośnik określonych wartości jak młodość, szczupła sylwetka, radość, wolny czas. Szeroko wykorzystywana w promocji coraz większej ilości dóbr i usług.
     
     Fitness jako produkt rynkowy pojawił się i stopniowo obejmuje swoim zasięgiem coraz to nowe dziedziny aspekty ciała człowieka Od ćwiczenia ciała poprzez eleganckie gadżety, kolekcje odzieży, czy obuwie, po odżywki, napoje, środki kosmetyczne i perfumy fitness jako produkt rozszerza się na coraz to nowe branże. Nawet owoce i warzywa promuje się wpółcześnie pod hasłem fitness. Pionierami fitness produktów były niewątpliwie ćwiczenia fizyczne w formie usług. Usługi fitness wzięły swój początek z usług rekreacji ruchowej.

środa, 23 listopada 2011

Skąd pochodzi słowo FITNESS? Definicja.

     Fitness jest słowem pochodzenia obcojęzycznego, zaczerpniętym z języka angielskiego, gdzie pełni funkcję przymiotnika lub rzeczownika.
     W wielu wypowiedziach termin fitness najczęściej jest definiowany jako ćwiczenia fizyczne bądź ćwiczenia fizyczne przy muzyce. Bywa identyfikowany jako cecha kondycji fizycznej. Czy jako pojęcie jest właściewie rozumiany i interpretowany? Co oznacza właściwie słowo fitness?
     Słowo fitness jest kombinacją przymiotnika "fit" i końcówki "ness" tworzących jedną całość.

fit + ness = fitness

Fitness w słowniku polsko-angielskim oznacza stosowność, nadawanie się do czegoś. Nie oznacza więc rodzaju ćwiczenia fizycznego, ale wskazuje na występowanie pewnej cech adaptacji do otoczenia.

Podsumowując, fitness oznacza posiadanie cech i właściowości, które powodują, że człowiek jest stosowny do współczesnego świata, pasuje, jest wypadkową posiadanych i kształtowanych zdolności, wartości i kwalifikacji. Sprawność fizyczna niewątpliwie zawiera się w fitness, ale nie jest jedynym jego wyznacznikiem. Występująca interpretacja fitness i utożsamianie go jedynie ze sprawnością fizyczną może być  spowodowane źródłem, z jakiego się wywodzi, czyli z treningu fizycznego, ale definicja fitness wykracza znacznie poza fizyczną sferę funkcjonowania człowieka. 

Fitness oznacza adekwatne, stosowne, właściwe funkcjonowanie współczesnego człowieka w warunkach współczesnej rzeczywistości, będące źródłem radości istnienia i osiągania wysokiej jakości życia.

wtorek, 22 listopada 2011

Czym jest zdrowie?Zdrowie wg Światowej Organizacji Zdrowia


"Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)."


       W medycynie zamiast słowa „zdrowie” używa się terminu „homeostaza”. Jest to zdolność organizmu do efektywnej obrony przed stresorami w celu przywrócenia i utrzymania wewnętrznej równowagi. W medycynie niekonwencjonalnej zdrowie określa się jako ogólny stan dobrego samopoczucia.

  • zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów;
  • zdrowie psychiczne - a w jego obrębie:
    • zdrowie emocjonalne - zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją;
    • zdrowie umysłowe - zdolność do logicznego, jasnego myślenia;
  • zdrowie społeczne - zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi;
  • zdrowie duchowe - u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobiste 'credo', zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.